SATIRA CTU

   satira potere costituzionale       SATIRA GIUSTIZIA          la casta dei giudici   giustizia e sisifo      il partito dei Pm       riforma della giustizia           index

Δεν είναι πλέον, σε αυτό το post-σύγχρονη εποχή, δεν έχει καμία ανάμνηση της αρχαίας αυτής αποφάσεως. Το ξεχασμένο ερώτημα αυτό, είναι εξίσου σημαντική με την ερώτηση που έθεσε η Θεά της Έριδος, θέτοντας το χρυσό μήλο μεταξύ των γυναικών: η πιο όμορφη.
Ο Δίας, έξυπνος ήταν και γνώστης των γυναικών, αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση, καθώς και εξουσιοδότηση του Παρισιού, το σχήμα του πραγματογνώμονα της εποχής μας, της αποφάσεως.
Η κρίση του Πάρη, όπως και η απόφαση της CTU, είναι και παραμένει μία μόνο γνώμη.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το Παρίσι είχε αγοραστεί και η απόφαση του προκάλεσε τον Τρωικό Πόλεμο.
Στην υπεράσπισή του, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε τότε ένας κανόνας της ομορφιάς, δεν υπήρχαν οδηγίες που ακολουθούν. Ακόμα και σήμερα, στη μετά-μοντέρνο κόσμο, για να διακρίνουμε τι είναι όμορφο είναι και παραμένει μια γνώμη: όμορφο είναι αυτό που ευχαριστεί το άτομο περισσότερο ή λιγότερο πεπεισμένοι ή έπεισε να πιστεύουν.
Αλλά θα έρθει στην ιστορική πραγματικότητα:
Ο Δίας είχε κατηγορηθεί για το γεγονός ότι χτύπησε για το παιχνίδι ένα αθώο παιδί που έτρεχε στην παραλία.
Για να τον καθαρίσετε, οι διακεκριμένοι εργαζόμενους σε υπαλληλικές θέσεις της εποχής, είχαν επινοήσει ένα τέχνασμα: ο ουρανός ήταν καθαρός, δεν θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε αστραπή. Ο νεαρός δεν είχε σχετικά με το εάν οποιαδήποτε καύση και η παραλία ήταν πολύ μεγάλο και υπήρχαν και γυναίκες που έχουν παραμείνει αλώβητος.
Είναι αυτονόητο ότι ο νεαρός άνδρας είχε αποσπαστεί από τη γύμνια τους, πρόσκρουση σε ένα καμάκι ξεχαστεί από έναν ψαρά.
Το όλο θέμα είχε υποστηριχθεί με στερεά επιστημονικά επιχειρήματα για να επιτευχθεί μια δίκαιη ετυμηγορία. Σημειώνεται ότι ο ειδικός CTU είχε ζύγισε όλα τα διάφορα σημεία του γυναικείου σώματος που ήταν για να σχηματίσουν αυτό που θεωρήθηκε όμορφη: ζύγιζε τα στήθη της, που μετράται από τη Διάσκεψη Εργασίας, είχε δει την προέλευση του κόσμου και κατέληξε στο συμπέρασμα: περισσότερο από κεραυνός εν αιθρία. Και «αυτό το τέλος κώλο του κόσμου.

Nessuno più, in questa epoca post moderna, ha memoria di questo antico giudizio. Il quesito dimenticato, è di pari importanza al quesito posto dalla Dea della Discordia nel gettare la mela d'oro tra le donne: alla più bella.

Zeus, furbo qual'era, ed esperto conoscitore delle donne, si rifiutò di rispondere al quesito e delegò Paride, figura del CTU dei nostri giorni, la sentenza.

Il giudizio di Paride, come del resto il giudizio del CTU, è e rimane soltanto una opinione.

Tutti sappiamo che Paride venne comprato e che il suo giudizio scatenò la guerra di Troia.

A sua discolpa occorre rilevare che non esisteva allora un canone di bellezza, non esistevano linee guida cui attenersi. Anche oggi, nel mondo post moderno, discernere su ciò che è bello è e rimane una opinione: bello è ciò che piace al singolo individuo piu o meno convinto o convinto a convincersi.

Ma veniamo alla realtà storica:

Zeus era stato messo sotto accusa per aver fulminato per gioco un innocente fanciullo che correva sulla riva del mare.

Per scagionarlo, gli illustri colletti bianchi dell'epoca, avevano escogitato un escamotage: il cielo era sereno, non ci poteva essere stato alcun fulmine. Il giovane non aveva su di se alcuna bruciatura e la spiaggia era molto grande e c'erano anche delle donne che sono rimaste illese.

Va da se che il giovane era stato distratto dalle loro nudità, andando a sbattere contro un arpione dimenticato da un pescatore.

Il tutto era argomentato con solidi argomenti scientifici per poter giungere ad una giusta sentenza. Da rilevare che l'esperto CTU aveva soppesato tutti i vari punti del corpo femminile che venivano a formare ciò che era considerato bello: aveva pesato i seni, misurato la conferenza del culo, aveva visto l'origine del mondo ed aveva concluso: altro che fulmine a ciel sereno. E' questo culo la fine del mondo.

 

No longer, in this post-modern age, it has no memory of this ancient judgment. The forgotten question, it is of equal importance to the question raised by the Goddess of Discord in laying the golden apple among women: the most beautiful.
Zeus, smart he was, and connoisseur of women, refused to answer the question, and delegated Paris, the figure of the expert witness of our times, the judgment.
The Judgement of Paris, like the judgment of CTU, is and remains only one opinion.
We all know that Paris was bought and that his judgment sparked the Trojan War.
In his defense it should be noted that there was then a canon of beauty, there were no guidelines to follow. Even today, in the post-modern world, to discern what is beautiful is and remains an opinion: beautiful is what pleases the individual more or less convinced or persuaded to believe.
But we come to the historical reality:
Zeus had been impeached for having struck for the game an innocent child who was running on the seashore.
To clear him, the distinguished white-collar workers of the time, they had devised a trick: the sky was clear, it could not have been any lightning. The young man had not on whether any burning and the beach was very big and there were also women who have remained unharmed.
It goes without saying that the young man had been distracted by their nakedness, bumping into a harpoon forgotten by a fisherman.
The whole thing was argued with solid scientific arguments to reach a just verdict. Be noted that the CTU expert had weighed all the various points of the female body that were to form what was considered beautiful: she weighed her breasts, measured the Job Conference, had seen the origin of the world and concluded: more than bolt from the blue. And 'this ass end of the world.
Pas plus, en cette ère post-moderne, il n'a aucun souvenir de ce jugement antique. La question oubliée, il est d'une importance égale à la question posée par la déesse de la Discorde dans la pose de la pomme d'or chez les femmes: la plus belle.
Zeus, intelligent qu'il était, et connaisseur des femmes, a refusé de répondre à la question, et a délégué Paris, la figure du témoin expert de notre temps, le jugement.
Le jugement de Paris, comme le jugement de la CTU, est et reste une seule opinion.
Nous savons tous que Paris a été acheté et que son jugement a déclenché la guerre de Troie.
Dans sa défense, il convient de noter qu'il y avait alors un canon de la beauté, il n'y avait pas de lignes directrices à suivre. Même aujourd'hui, dans le monde post-moderne, de discerner ce qui est beau est et reste une opinion: beau est ce qui plaît à l'individu plus ou moins convaincu ou persuadé de croire.
Mais nous arrivons à la réalité historique:
Zeus avait été mis en accusation pour avoir frappé pour le jeu d'un enfant innocent qui a été en cours d'exécution sur le bord de mer.
Pour lui effacer, les cols blancs distingués de l'époque, ils avaient mis au point une astuce: le ciel était clair, il ne pouvait pas avoir eu de la foudre. Le jeune homme avait pas si une brûlure et la plage était très grande et il y avait aussi des femmes qui sont restés sains et saufs.
Il va sans dire que le jeune homme avait été distrait par leur nudité, se cogner dans un harpon oublié par un pêcheur.
Le tout a été soutenu par des arguments scientifiques solides pour parvenir à un verdict juste. Est à noter que l'expert CTU avait pesé tous les différents points du corps féminin qui devaient former ce qui a été considéré comme beau: elle pesait ses seins, mesuré la Conférence Job, avait vu l'origine du monde et a conclu: plus de boulon du bleu. Et 'cette fin cul du monde.
Iam in hac aetate post, nihil antiqua memoria sententia. Oblitus est quaestio magni momenti est ad quaestionem factam per aequalia in struendo Discordia dea malum aureum inter mulieres pulcherrimae.
Jovem, dolor erat, cupidum mulieres non ad quaestionem, et delegari nequit Parisiorum figura nostri testis temporum peritissimus iudicium.
Iudicium Paridis et quasi judicium CTU, manet una sententia est.
Omnes quod emebatur ut iudicium Paridis excussum bellum Trojanum.
Sciendum autem eo rationem reddente canonis forma, nulla sequi pretium. Hodie quoque post in mundo huius temporis, ad discernendum iudicium pulchrior est et permanet: homo ea quae clara minus credere doceri aut flecti possent.
Sed nos ad rem historicam:
Quoniam percussit Iuppiter ludum damnatos innocens puer cucurrisset maris.
Ad purganda egregio operantur candidatus lacinia tempus invenerint illusio caelo sereno interdiu, non tacta fuerunt. Nec distulit adulescens quin, si ullus erat magna et in litore erant autem et mulieres qui mansit intacta.
Supervacaneum est distracta fuisset iuvenem nuditatem bumping in oblivione harpoon piscator.
Totam rem aequa arguebatur solidis rationibus scientiae sententiam. Quem omnibus perpensis Amazed periti notandum quod diversa sunt feminini formant uiribusque corporis pulchritudinem uberum et adpendi mensurae Job conferentiae degat et conclusum videret origine mundi: quam fulmine caeruleum. Et 'iste asinus consummationem saeculi.
Ya no, en esta era post-moderna, no tiene memoria de esta antigua juicio. La pregunta olvidado, es de igual importancia a la cuestión planteada por la diosa de la discordia en la colocación de la manzana de oro entre las mujeres: la más bella.
Zeus, que era inteligente y conocedor de las mujeres, se negó a responder a la pregunta, y la delegada de París, la figura del perito de nuestro tiempo, la sentencia.
El juicio de París, como el juicio de la UAT, es y sigue siendo sólo una opinión.
Todos sabemos que París fue comprado y que su juicio desencadenó la Guerra de Troya.
En su defensa hay que señalar que no era entonces un canon de belleza, no había pautas a seguir. Incluso en la actualidad, en el mundo post-moderno, de discernir lo que es bello es y sigue siendo un dictamen: bello es lo que agrada al individuo más o menos convencido o persuadido a creer.
Pero llegamos a la realidad histórica:
Zeus había sido acusado por haber golpeado para el juego de un niño inocente que se ejecuta en la orilla del mar.
Para él, borrar, los distinguidos trabajadores de cuello blanco de la época, que habían ideado un truco: el cielo estaba claro, no podría haber sido un rayo. El joven no tenía de si cualquier quema y la playa era muy grande y había también mujeres que han permanecido ileso.
No hace falta decir que el joven había sido distraído por su desnudez, chocando con un arpón olvidado por un pescador.
Todo el asunto se discutió con argumentos científicos sólidos para llegar a un veredicto justo. Se observó que el experto CTU había sopesado todos los diversos puntos del cuerpo femenino que eran para formar lo que se consideraba bella: pesaba sus pechos, se mide la Conferencia de Trabajo, había visto el origen del mundo y llegó a la conclusión: más de rayo caído del cielo. Y 'este fin culo del mundo.

giudizio di paride

Il pomo della discordia o mela della discordia è, secondo il mito, la mela lanciata da Eris, dea della discordia, sul tavolo dove si stava svolgendo il banchetto in onore del matrimonio di Peleo e Teti. La dea, per vendicarsi del mancato invito alla festa, incise sul pomo la frase "Alla più bella", causando così una lite furibonda fra Era, regina degli dei, Afrodite, dea della bellezza, e Atena, dea della saggezza.

Zeus si astenne dal pronunciare il giudizio su chi fosse la più bella. Fu chiesto allora il parere di Paride, principe di Troia, al quale, pur di ingraziarsene il giudizio, le tre dee promisero svariate ricompense: Atena gli promise che non avrebbe mai perso una guerra ed Era gli avrebbe invece conferito poteri immensi ( secondo altre fonti invece gli offrì l'Asia minore) Paride scelse però come vincitrice Afrodite, che gli aveva promesso l'amore di Elena, la donna più bella della terra. Sarà questa la causa scatenante della guerra di Troia.

Tutti conoscono il trasformismo delle dee. Oggi chi riceverebbe la mela?

 

Il cadavere era stato spostato.

L’universo degli Dei traballava già da tempo. Il popolo era stanco dei loro soprusi e spiegazioni che miravano soltanto a proteggere i potenti. Sulla scia del pensiero filosofico nascente la logica ed un barlume di scienza dava spiegazioni  di quanto accadeva.

Quel giorno il sole tramontava. Il giovane uomo andava incontro, correndo sulla riva del mare, alla sua sposa. Alcune donne si godevano l’ultimo sole. Quando improvviso si udì un rumore di tuono e si vide un bagliore di luce. Il giovane stramazzò al suolo.

La sposa accusava Zeus e sobillava il popolo contro i sacerdoti ed i potenti.

Il tribunale chiamato a decidere, nominò un esperto, avvisandolo, che era necessario salvare l’ordine costituito.

Il successore di  Ippocrate aveva giurato: 

 successore di  Ippocrate aveva giurat

(GRC)

« Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιόν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε.
Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄρρεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.
Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω.
Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.
Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε.
Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.
Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.
Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων. »

(IT)

« Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per tutti gli dei e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto:
di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest'arte, se essi desiderano apprenderla, senza richiedere compensi né patti scritti; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro.
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio; mi asterrò dal recar danno e offesa.
Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo.
Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte.
Non opererò coloro che soffrono del
male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività.
In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi.
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili.
E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro. »

o:  Il serpente: simbolo della medicina

Nelle prime fasi, la medicina occidentale era una medicina teurgica, in cui la malattia era considerata un castigo divino, concetto che si trova in moltissime opere greche, come l'Iliade, e che ancora oggi è connaturato nell'uomo.

Il simbolo della medicina è il serpente, animale sacro perché ritenuto, erroneamente, immune dalle malattie. Secondo un'altra versione nel simbolo non è rappresentato un serpente, ma l'estirpazione del Dracunculus medinensis o verme di Medina.

Comunque, il serpente aveva un'importante funzione pratica nella medicina antica: nel tempio di ogni città c'era una sorta di cunicolo con i serpenti. Il tempio, infatti, non era solo un luogo di devozione, ma anche un luogo dove si portavano i malati: la fossa dei serpenti serviva a spaventare il paziente, a cui probabilmente venivano date anche delle pozioni, per indurre uno stato di shock e fargli apparire il dio che così lo guariva.

Col passare del tempo la medicina prese sempre più le distanze dalla religione sino ad arrivare alla medicina razionale di Ippocrate, che segnò il limite tra razionalità e magia                                                                                                                                                                                                              

 

Da rilevare che l'esperto CTU aveva soppesato tutti i vari punti del corpo femminile che venivano a formare ciò che era considerato bello: aveva pesato i seni, misurato la conferenza del culo, aveva visto l'origine del mondo ed aveva concluso: altro che fulmine a ciel sereno. E' questo culo la fine del mondo.

Come alla fine del tempo mitologico, anche oggi sarebbe ora e necessario porre fine all’Olimpo dove vivono gli addetti della giustizia italiana.

Il loro è un girone infernale, un mondo chiuso che si alimenta anche sulle spalle del popolo che dovrebbero proteggere e genera nuovi mostri, dei, semidei che uccidono per ignoranza, per gioco, per convenienza, per potere,  per scelta e non ne rispondono a nessuno.

 

 

La crisi.

  Smettiamola di prenderci in giro: la situazione economico-industriale non vive una situazione di crisi, ma una evoluzione di sistema ed è la società futura che aspetta noi ed i nostri figli.

Chi continua a parlare di crisi non ha capito nulla o finge di non aver capito nulla. Ed intanto privatizzano, annullano lo stato sociale e rubano.

In un futuro prossimo vivremo grazie al reddito di cittadinanza. Sopravvivremo. E non avremo accesso alla sanità, alla scuola e quanto altro.